Introductie

Op Vakcollege Maarsbergen krijgen leerlingen ruimte en uitdaging om hun talenten optimaal te ontwikkelen en worden zij gestimuleerd om uitstekende prestaties te leveren.

Vakcollege Maarsbergen wil leerlingen helpen mondige burgers te worden die in staat zijn zelfstandig een oordeel te vormen en verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun medemensen te nemen.

In de missie komt de openbare signatuur van de school tot uitdrukking en wordt duidelijk op welke wijze de school zich onderscheidt van de andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.

Missie

Wij zijn een open school, waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, afkomst, godsdienst of geaardheid. Vakcollege Maarsbergen geeft daar op de volgende manier concreet invulling aan:

Open voor leerlingen

Vakcollege Maarsbergen hanteert geen wachtlijsten of loting om het aantal leerlingen te reguleren. Wie in de eerste ronde voor Vakcollege Maarsbergen kiest en toelaatbaar is tot de onderwijssoort, wordt in principe toegelaten. Niet de organisatie van de school maar de leerling staat centraal. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt van dit principe afgeweken.

Verdraagzaamheid en tolerantie

Vakcollege Maarsbergen spant zich in voor een verdraagzame samenleving. Wij beginnen daarmee op school door verschillen tussen mensen te accepteren en te waarderen. Iedereen mag op Vakcollege Maarsbergen zichzelf zijn en wij staan niet toe dat er gepest of gediscrimineerd wordt. Tegen pesten en discriminatie wordt streng en ook pedagogisch verantwoord opgetreden.

De school uit, de wereld in!

Met open vizier de wereld tegemoet treden met oprechte interesse voor diverse achtergronden, zienswijzen en levensbeschouwingen: dat uitgangspunt zit in ons onderwijs verweven. Het verklaart bijvoorbeeld waarom wij waarde hechten aan ‘buitenschools leren’ door middel van activiteiten en excursies als aanvulling op het lesprogramma.

Open voor dialoog

Wij vinden het van belang dat school en ouders wat betreft de identiteit en pedagogische visie op een lijn zitten. Daarom organiseren wij jaarlijks zogenaamde dialoogsessies, spreken wij geregeld met ouders in de klankbordgroepen en hechten wij belang aan goed overleg met de ouderraad. Centrale vraag bij al deze gesprekken is: wat voor een vakcollege willen wij met elkaar vormen?

Klik op onderstaande afbeelding om de schoolgids 2019-2020 te openen.